Algemene voorwaarden en privacy reglement

Algemene voorwaarden en privacy verklaring van Bickers Opleidingen en trainingen
Dorpstraat 88
4851 CN Ulvenhout

KvK: 51379309

Artikel 1. Voorwaarden voor toelating

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden voor het toelaten tot een opleiding, een bijscholingsdag of meerdaagse cursus de volgende voorwaarden:

lid 1. De cursist heeft de minimale leeftijd van 18 jaar bereikt.

lid 2. De cursist beschikt over toereikende sociale en communicatieve vaardigheden en HBO  werk- en denkniveau.

lid 3. De cursist is in het verleden nooit veroordeeld geweest voor ernstig misdrijf en/of zedendelict.

Mochten ervoor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van de directie van Bickers Opleidingen duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde borging van hetgeen in dit artikel in lid 1 t/m 3 is gesteld, dan heeft Bickers Opleidingen het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist voldoende zekerheid is gesteld voor al hetgeen de cursist aan voorwaarden dient te voldoen.

Artikel 2. Betaling studiekosten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de betalingen van de verschuldigde studiekosten als volgt geregeld:

Lid 1. Na schriftelijke bevestiging van toelating en betaling van de opleiding heeft de cursist nog 7 dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan een cursist zonder verdere kosten of verplichtingen de inschrijving ongedaan maken. De cursist ontvangt dan het college geld of maand termijnbedrag retour.

Lid 2. Indien gekozen is voor de betaling in termijnen wordt er gedurende 6 0f 8 maanden een termijnfactuur gestuurd naar deelnemer, welke een betalingstermijn heeft van 14 dagen.

Lid 3.

Na inschrijving ontvangt de deelnemer automatisch een eerste bevestigingsmail, hiermee is de deelnemer voorlopig ingeschreven.
Indien er betaald wordt in termijnen, geldt de eerste termijnbetaling als definitieve inschrijving.
Hierna  wordt er maandelijks gedurende  6 maanden een factuur van 335 euro verstuurd. Indien betaald wordt in 8 maanden bedraagt het factuurbedrijf 252 euro per maand.
Per 20 mei 2024 vindt de betaling niet meer plaats met een achteraf factuur maar dient er meteen na de inschrijving betaald te worden, hetzij een eenmalige betaling, in 6 maandelijkse termijnen of 8 maandelijkse termijnen.
De betaling van het volledige bedrag voor de opleidingskosten dient uiterlijk twee weken voor afronden van de opleiding plaatsgevonden te hebben.

Artikel 3. Niet tijdige betaling

Lid 1. Indien de cursist de betaling niet binnen de betalingstermijn zijn de studiekosten/cursuskosten direct en zonder nadere ingebrekestelling voor het geheel opeisbaar. Indien Bickers Opleidingen bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de cursist gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De cursist is tevens gehouden tot integrale vergoeding van de eventuele gerechtelijke kosten. Voornoemde buitengerechtelijke incassokosten zullen vijftien procent van het met inbegrip van voornoemde rente van de cursist te vorderen bedrag belopen en daarboven worden afgestemd op het degressief verlopende declaratietarief van advocaten, doch in alle gevallen minimaal € 300 bedragen.

Lid 2. Alle de cursist in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden casus quo afzonderlijk overeengekomen betalingstermijnen worden verhoogd met de op dat moment geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW.

Artikel 4. Kredietwaardigheid en zekerheidstelling

Lid 1. Mochten er voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van Bickers Opleidingen duidelijke aanwijzingen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van de cursist zijn, dan heeft Bickers Opleidingen het recht niet te presteren/leveren of niet verder te presteren/leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de cursist zekerheid is gesteld voor al hetgeen cursist aan Bickers Opleidingen verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan Bickers Opleidingen op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde prestaties en stopzetting van eventuele verdere levering van prestaties, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.

Lid 2. De cursist is jegens Bickers Opleidingen gehouden tot de onder lid 1 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij/zij jegens Bickers Opleidingen verschuldigd is of zal worden, ook indien Bickers Opleidingen niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar levering en respectievelijk andere prestaties. De kosten van rechtsgeleerde bijstand, betekeningkosten en dergelijke aan de zijde van Bickers Opleidingen gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de cursist.

Artikel 5. Annulering (deelname) opleiding

Lid 1.

Bij annulering binnen 8 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag.

Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.

Lid 2.

Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de opleiding, bijscholingsdag(en) en/of meerdaagse workshop de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de opleiding, bijscholingsdag(en) en/of meerdaagse workshop, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.

Lid 3. Bickers Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een opleiding te annuleren. Bickers Opleidingen zal in dat geval het reeds door de cursist aan Bickers Opleidingen betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.

Lid 4. Bickers Opleidingen behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende belangstelling een bijscholingsdag en/of cursus te annuleren. Bickers Opleidingen zal in dit geval het reeds door de cursist aan Bickers Opleidingen betaalde bedrag restitueren, doch is verder niets aan de cursist verschuldigd.

Artikel 6 Klachtenprocedure

De medewerkers, coaches en docenten van Bickers Opleidingen doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Je kunt je dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot Jacqueline Antonissen. Te bereiken via mail, jjsmithier@gmail.com.

Zij zal je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen van Bickers Opleidingen zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zullen we je daarvan binnen 6 weken op de hoogte stellen. Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Artikel 7. Bescherming persoonlijke gegevens

Bickers Opleidingen hecht waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze cursisten. Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Bickers Opleidingen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

De persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Verwerking van de persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan de cursist als wij deze nodig hebben voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van de rechten van de cursist omtrent zijn/haar persoonsgegevens, de cursist hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Bickers Opleidingen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van onze cursisten. Indien de cursist vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens van cursisten

Persoonsgegevens van cursisten worden door Bickers Opleidingen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;
Communicatie over studieopdrachten, uitnodigingen, roosterwijzigingen. Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht tot levering van onderwijs, bijscholing en cursussen.
Voor deze doelstelling(en) kan Bickers Opleidingen de volgende persoonsgegevens vragen aan haar cursisten:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum
  • Straatnaam en huisnummer
  • Woonplaats

De persoonsgegevens worden door Bickers Opleidingen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Met de aanvaarding van de algemene voorwaarden gaat de cursist tevens akkoord met de inhoud van dit artikel als verwerkingsovereenkomst.